Ugrás a tartalomra

Adatvédelem

1. A Magyarországi Mindszenty Alapítvány (székhely: 1085 Budapest, Horánszky u. 22.) az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban a jelen dokumentumban foglaltak szerint tájékoztatja Önt az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete (2016. április 27.), azaz az Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) értelmében történő adatkezelésről. Alapítványunk tiszteletben tartja a személyes adatok védelmét, és a mindenkor hatályos jogszabályok figyelembevételével kezeli a honlap használata során tudomására jutott és rendelkezésére bocsátott ilyen jellegű adatokat. Amennyiben bármely személyes adatát eljuttatja a Magyarországi Mindszenty Alapítványhoz, ezzel hozzájárulását adja, hogy azt az Alapítvány – az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig – nyilvántartsa és kezelje. A Magyarországi Mindszenty Alapítvány kizárólag a megjelölt célra használja fel ezeket a személyes adatokat, nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival, nem adja át harmadik félnek, és minden ésszerű erőfeszítést megtesz e személyes adatok védelme érdekében.

2. Az adatkezelés célja és jogalapja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama, az adatokhoz hozzáféréssel rendelkezők köre, adattovábbítások

2.1. Az alapítványi honlapon keresztül hírlevélre feliratkozottak

 • Kezelt személyes adatok köre: e-mail cím
 • Az adatkezelés célja: tájékoztatás alapítványi vagy az alapítványi célhoz kötődő más szervezésű eseményekről, kiadványokról
 • Az adatkezelés jogalapja a a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a, pontja alapján a Regisztráló hozzájárulása. A hozzájárulás bármikor díjmentesen visszavonható az alábbi elérhetőségek bármelyikén:
  e-mail: ungmind@gmail.com
  t
  elefon: +36-1-445-1548, személyesen az alapítványi irodában (1085 Budapest, Horánszky u. 22.)

Jelen pont szerinti adatokat a Regisztráló hírlevél küldésével kapcsolatos hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. Jelen pont szerinti adatokhoz a Magyarországi Mindszenty Alapítvány munkavállalói és az Alapítvány számára informatikai háttérszolgáltatást nyújtó jogi személyek férnek hozzá.

2.2. Az alapítványi honlapon keresztül a fényképtári oldalra regisztráltak

Jelen pont szerinti adatokat a Regisztráló hírlevél küldésével kapcsolatos hozzájárulásának visszavonásáig kezeljük. Jelen pont szerinti adatokhoz a Magyarországi Mindszenty Alapítvány munkavállalói és az Alapítvány számára informatikai háttérszolgáltatást nyújtó jogi személyek férnek hozzá.

2.3. Fényképtári megrendelők

 • Kezelt személyes adatok köre: név, lakcím, számlázási cím, e-mail cím, telefonszám.
 • Adatkezelés célja: az alapítványi honlapon keresztül leadott fénykép-megrendelések teljesítése.
 • Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése GDPR 6. cikk (1) bekezdés b, pontja (szerződés teljesítése), illetve c, pontja („jogi kötelezettség teljesítése”).
 • Ezen pont szerinti adatokat a szerződés teljesítését követő öt évig, a Magyarországi Mindszenty Alapítvány számviteli kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges adatok tekintetében 8 évig kezeljük.

Jelen pont szerinti adatokhoz a Magyarországi Mindszenty Alapítvány munkavállalói, az Alapítvány számára informatikai háttérszolgáltatást nyújtó jogi személyek és az Alapítvány számára könyvelési szolgáltatást nyújtó jogi személy fér hozzá.

2.4. A Vértanúink-Hitvallóink című folyóirat megrendelői

2.5. Kvízjáték résztvevői

Jelen pont szereinti adatokat visszavonásig kezeljük. Az adatokhoz a Magyarországi Mindszenty Alapítvány munkavállalói, az Alapítvány számára informatikai háttérszolgáltatást nyújtó jogi személyek, a folyóirat postai előkészítésével és postázásával megbízott jogi személyek férnek hozzá.

3. Az adatkezelő: a fent leírt személyes adatok kezelője (adatkezelő): a Magyarországi Mindszenty Alapítvány.

4. A fent leírt személyes adatokat a magyarországi Mindszenty Alapítvány székhelyén (1085 Budapest, Horánszky u. 22.), illetve az Alapítvány által alkalmazott informatikai rendszerekben tároljuk. A Magyarországi Mindszenty Alapítvány megtesz minden ésszerűen elvárható technikai óvintézkedést a tárolt adatok biztonságos és harmadik személy részéről hozzáfésérmentes tárolása érdekében.

5. A fent leírt személyes adatokhoz kapcsolódó érintetti jogok:

5.1. Hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk): Ön jogosult arra, hogy a Magyarországi Mindszenty Alapítványtól tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen tájékoztatóban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon. A Magyarországi Mindszenty Alapítvány az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön kérésére a rendelkezésére bocsátja.

5.2. Helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére a Magyarországi Mindszenty Alapítvány indoklatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat, és jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

5.3. Törléshez való jog (GDPR 17. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére a Magyarországi Mindszenty Alapítvány késedelem nélkül törölje az Önre vontakozó személyes adatokat, az Alapítvány pedig köteles arra, hogy az adatokat késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
- amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása és azt visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
- Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
- a személyes adatokat a Magyarországi Mindszenty Alapítványra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Az 5.3 pont szerinti rendelkezések nem alkalmazandók, amennyiben a, az a személyes adatok kezelését előíró, az Alapítványra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy b, az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

5.4. Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): Ön jogosult arra, hogy kérésére az alapítvány korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
- Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Alapítvány ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az Alapítványnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Alapítvány jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

5.5. Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk): Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az Alapítvány az adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Alapítvány bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos indokok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Abban az esetben, ha az adatkezelésre jogi kötelezettség teljesítése érdekében kerül sor, a tiltakozáshoz való jog gyakorlása nem eredményezi az adatkezelés megszüntetését.

5.6. A fenti jogokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikk): A Magyarországi Mindszenty Alapítvány késedelem nélkül, de az Ön fenti, 5.1-5.5 pontokban foglaltak szerinti kérelme beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja Önt az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről. A tájékoztatás ingyenes. Az Alapítvány minden olyan címzettet tájékoztat a fenti  5.1-5.5 pontokban foglaltakról (helyesbítés, törlés, adatkezelés-korlátozás), akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Alapítvány az érintett kérésére tájékoztatást ad a címzettekről.

5.7. Panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk): Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint az Önre vonatkozó adatok kezelése sérti a GDRP-t. A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehető meg (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410, www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu)

5.8. Bírósághoz fordulás joga (GDPR 79. cikk): Ön bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. Az Alapítvánnyal szembei eljárást az Alapítvány székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani, illetve megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

5.9. Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): az adathordozhatósághoz való jog akkor illeti meg Önt, ha az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a, vagy b, pontja, azaz az Ön hozzájárulása vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése. Ebben az esetben Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó és Ön által az Alapítvány rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy az Alapítvány ezt akadályozná. Ön jogosult arra is, hogy – ha technikailag megvalósítható – kérje az Alapítványtól a személyes adatok másik adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

6. Ön a személyes adatai kezelésével kapcsolatban tájékoztatást kérhet az alábbi módokon:
A személyes adatai kezelésével kapcsolatban további tájékoztatás kérhető az alapítványi irodától levélben (1085 Budapest, Horánszky u. 22.) vagy emailben (ungmind@gmail.com). Kérésére szóbeli tájékoztatás is adható.

Hatályos 2018. május 25-től.

 

 

Adatvédelmi nyilatkozat

 

A Magyarországi Mindszenty Alapítvány felelősséget vállal a fentiekben meghatározott adatvédelmi előírások betartásáért.