Boldog Brenner János

Égi születésnapja: 1957. december 15.

Isten Szolgája Brenner JánosBrenner János 1931. december 27-én született Szombathelyen, mélyen vallásos családban, ahol mindhárom fiúból pap lett. Iskoláit a Püspöki Elemi Iskolában kezdte, a ciszterek pécsi gimnáziumában, majd a szombathelyi premontrei gimnáziumban folytatta. Az iskolák államosítása után Zircen mint ciszterci oblátus érettségizett, és Anasztáz néven felvették a novíciusok közé.
A szerzetesrendek feloszlatása után egy évig a budapesti Hittudományi Akadémia civil hallgatója volt, majd a szombathelyi egyházmegye papnövendékeként a szombathelyi szemináriumban, ennek bezárása után Győrben folytatta teológiai tanulmányait. 1955. június 19-én szentelték pappá. Az újmisés papot püspöke Rábakethelyre küldte káplánnak, ahol buzgó lelkipásztori tevékenységet fejtett ki, sokat foglalkozott a fiatalokkal. Mindez kiváltotta az egyházüldöző hatalom rosszallását, ami az 1956-os forradalmat követő megtorlások közepette csak fokozódott.

Brenner Jánost 1957. december 15-én, szombat éjjel sürgős betegellátás ürügyén kicsalták plébániai lakásából, ahol másnapi prédikációjára készült. A templomban nyakába akasztotta betegellátó tarsolyát, melyben az Oltáriszentséget vitte, és kísérőjével a dombtetőn keresztül vezető gyalogúton elindult Zsida község felé. A két falu között megtámadták és kegyetlen brutalitással 32 késszúrást ejtettek rajta. A közelben lakók orvost hívtak a sebesülthöz, de már nem tudtak rajta segíteni, a fiatal káplán meghalt. Az Oltáriszentséget bal kezével halálában is védelmezte. December 18-án a szombathelyi Szent Kvirin szalézi templom családi kriptájában helyezték örök nyugalomra. A hatóságok a temetésre összegyűlt híveket haza akarták küldeni, a szertartást csak a kihirdetett időpont után engedélyezték. Sírján újmisés jelmondata olvasható: „Az Isten-szeretőknek minden javukra válik!”

A halálát követő nyomozás során megpróbálták megfélemlíteni a környék lakosságát, mint ahogy valószínűleg a gyilkosságnak is ez lehetett a valódi célja. A fiatal pap emlékét azonban nem lehetett kitörölni, tisztelete egyre erősödött. A „magyar Tarzíciusz” vértanúságának helyén, Rábakethely és Zsida határában 1989-ben felépült az életáldozatának emléket állító Jó Pásztor-kápolna.

 

Protokollszám: 2399

Egyházmegyei eljárás

Illetékes egyházmegye: Szombathelyi Püspökség
Illetékes főpásztor: Konkoly István megyés püspök, Veres András megyés püspök
Posztulátor: Gyürki László
Az egyházmegyei eljárás lefolytatása: 1999. október 3. – 2008. július 31.

Szentszéki eljárás

Az egyházmegyei eljárás érvényességének elismerése: 2009. szeptember 30.
A peranyag szakmai összegzése (az ún. Positio benyújtása): 2014
Vértanúságának pápai elismerése:   2017. november 8.

Boldoggá avatása: 2018. május 1., Szombathely                         

Imádkozzunk szentté avatásáért!

Hivatalos miseimádság (a szentmise első könyörgése)

Istenünk, te a diadalmas vértanúság kegyelmét adtad Boldog Jánosnak, 

hogy példája ragyogó fényként tündököljön Egyházadban. 

Add kegyelmedet, hogy amint ő követte Krisztust a keresztúton, 

nyomában járva mi is eljussunk az örök élet örömébe. 

A mi Urunk, Jézus Krisztus, a te Fiad által, 

aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, 

Isten mindörökkön-örökké. Ámen.

(Forrás: Szombathelyi Egyházmegye)

Az imameghallgatások kegyelmét a következő címre kérjük eljuttatni:

Egyházmegyei Hatóság
9701 Szombathely, Pf. 41.

További információk:

http://www.martinus.hu/

 

 

Az oldal tetejére