A megrendelés általános szerződési feltételei

 

E szerződési feltételek elfogadása a Megrendelő számára kizárólag magáncélra történő, a jövedelemszerzést vagy jövedelemfokozást közvetve sem szolgáló, egyéni felhasználást engedélyez. Minden egyéb esetben személyes úton történő, a képek egyéb felhasználási igényeinek pontos leírását tartalmazó, egyedi szerződés megkötése szükséges.
 

1. A szerződés tárgya

1.1. A jelen szerződés keretei között a Megrendelő felhasználási jogot szerez az Alapítvány honlapján, a Fotótárban közzétett, elektronikus úton megrendelhető, elektronikus formájú fényképek (a továbbiakban: képek) magáncélú felhasználására.
 

2. A szerződés létrehozása

2.1.A Megrendelő által kezdeményezett megrendelés az Alapítvány honlapján elérhető megrendelőlap kitöltésével, és annak elektronikus vagy postai úton történő elküldésével beérkezik az Alapítványhoz.

2.2.Az Alapítvány a megrendelést a díjbekérő megküldésével igazolja vissza. A megrendelt másolatokat a díjbefizetés igazolása (készpénzátutalási megbízás feladóvevényének bemutatása, másolatának beküldése, átutalás igazolása) után 5 munkanapon belül elküldi a Megrendelő által megadott e-mail címre. A felhasználói díj megfizetését igazoló számlát pedig postai úton juttatja el a Megrendelőnek.
 

3. A felhasználási jog módja és mértéke

3.1. A Megrendelő a felhasználási díj megfizetésével jogot szerez a képek magáncélú, a jövedelemszerzést vagy jövedelemfokozást közvetve sem szolgáló felhasználására.

3.2. A felhasználás joga nem terjed ki a képek bármilyen módon történő megváltoztatására, sem sokszorosítására. A képek megváltoztatására kizárólag külön megállapodás alapján kerülhet sor. A jogtulajdonos kifejezett, írásos engedélye nélkül a Megrendelő nem jogosult a képek képi megjelenését befolyásoló semmilyen módosításra.

3.3. Az Alapítvány az általa forgalmazott képekkel kapcsolatos általános jogosultságait a www.mindszentyalapitvany.hu (www.mindszenty.katolikus.hu) internetes felületén közli (Szerzői jogok).

3.4. A felhasználási jog nem terjed ki a képek harmadik személynek semmilyen módon történő továbbadására.

3.5. A Megrendelő nem jogosult a kép bármilyen nagy nyilvánosság előtt történő közlésére, azt kizárólag magáncélokra használhatja fel.
 

4. A Felek jogai és kötelezettségei

4.1. Az Alapítvány:

– A képek képinformációit a Megrendelő rendelkezésére bocsátja (méret, felbontás, egyéb információk).

– Vállalja, hogy az e-mailen keresztül megrendelt képeket, a felhasználási díj befizetéséről szóló igazolás beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a Megrendelő számára elektronikus úton megküldi.

4.2. A Megrendelő:

– E szerződési feltételek elfogadásával kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződésben meghatározott feltételeket betartja.

– E szerződési feltételek elfogadásával vállalja, hogy az Alapítvány által közzétett felhasználási díjlista, és a megrendelés alapján megállapított felhasználási díjat a díjbekérő szerinti határidőre megfizeti.

– Büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy a megrendelőlapon feltüntetett neve, címe, e-mail címe, telefonszáma a valóságnak megfelel.
 

5. Felhasználási díj

5.1. A Megrendelő a magáncélú felhasználás engedélyezésének jogáért járó díjat a jogtulajdonosnak fizeti.

5.2. A Felek az Alapítvány weboldalán keresztül megrendelhető képekkel kapcsolatban a közzétett díjszabást alkalmazzák, kivéve a nem magáncélú, egyéb felhasználási szándékkal megrendelt képek esetében, ahol a felhasználási díjszabás a felhasználás módjának függvényében egyedi és eseti módon, külön megállapodás tárgyát képezi.

5.3. A Megrendelő a megrendelés és annak visszaigazolása alapján teljesíti fizetési kötelezettségét a megadott módon (átutalás). Az azonosítás érdekében a Megrendelő az átutalás során a megjegyzés rovatban köteles feltüntetni nevét és megrendelésének azonosító számát. A felhasználási díj kifizetése előfeltétele a megrendelésében szereplő képek birtokba vételének.
 

6. Vegyes rendelkezések

6.1. Amennyiben a Megrendelő a felhasználói szerződésben elfogadott felhasználási jog keretein túllép, jogsértést követ el, és a képek jogtulajdonosának az Szjt.-ben és a Ptk.-ban meghatározott jogkövetkezmények szerint felel.

6.2. Az itt nem szabályozott kérdésekben a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény és mögöttes jogként a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

6.3. Az e szerződésből eredő jogvita rendezése peres eljárás keretein belül történik.

 

Az oldal tetejére