1. Az új kuratórium bemutatkozása

2012.09.01 10:00

Szeretettel köszöntjük a Vértanúink-Hitvallóink hűséges olvasóit! Szőke János atya halálát követően a Mindszenty Alapítvány nagy változásokon ment keresztül.

Habsburg-Lotharingiai Mihály
az alapítvány elnöke és társképviselője

1942-ben született a Habsburg család József nádor alapította „magyar ágába”. A család tagjai közül ő az egyik, aki a legintenzívebb kapcsolatokat ápolja magyar szülőhazájával. Évtizedekig a textiliparban dolgozott, nyugdíjba vonulása óta számos közéleti, elsősorban jótékonysági feladatot vállal: civil szervezetek vezetőségében dolgozik, egyházi iskolák anyagi hátterének megteremtésén munkálkodik, 1994 óta a Mindszenty Alapítvány elnöke. Tevékenységét Újbuda a Pro Urbe díjjal honorálta, az államfő pedig 2012. március 15-én a Magyar Érdemrend középkeresztje kitüntetéssel ismerte el.

 

Krisztusban kedves hűséges Olvasók!

Boldog vagyok, hogy én köszönthetem Önöket, a Vértanúink–Hitvallóink új lapszámával. Miután annyira szeretett és becsült Szőke János atya 2012. január 6-án számunkra fájdalmasan hazatért az Örök Hazába, a Magyarországi Mindszenty Alapítvány életében új fejezet kezdődött.

Elsőként a kuratóriumba két új tag kinevezésére került sor: Császár István atya, pápai káplán és Kovács Gergely, okleveles posztulátor, akik bemutatkoznak ebben a füzetben. Új munkatársaimnak ezúton is Isten bőséges áldását kívánom a tevékenységükhöz az Alapítványban és a Magyar Katolikus Egyház javára.

A teljes Mindszenty-hagyatékot kezelő vaduzi alapítvány (Kardinal Mindszenty Stiftung) jelenleg 3 egyházi és 3 világi tagból áll. Tiszteletbeli elnöke Erdő Péter bíboros, elnöke továbbra én vagyok. Kuratóriumát Cserháti Ferenc püspök és Gábor Bertalan szepsi esperes-plébános, pápai káplán mellett dr. Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes, valamint Michael von Liechtenstein herceg alkotják.

Következő feladatunk az volt, hogy apparátusunkat szigorítsuk, a munkatársaink számát csökkentsük, figyelembe véve, hogy továbbra is megfelelően biztosíthassuk működésünket. Ezért szükséges volt az Alapítvány költözése is. Jelenleg a jezsuita rend tulajdonában lévő Párbeszéd Házában 2 helyiségben működünk tovább Budapesten a Horánszky u. 22. szám alatt. A Tartományfőnök atya szívélyesen fogadott minket.

Szeretném megragadni az alkalmat, hogy minden korábbi munkatársunknak, akik az elmúlt tizennyolc év alatt olyan odaadással szolgálták a Mindszenty Alapítványt, ezúton is kifejezzem szívből jövő köszönetemet és hálámat. Az ő tevékenységük, és kedves Olvasóink, az Önök nagylelkű adományai, valamint folyamatos imádságai tették lehetővé, hogy az elmúlt években a magyar egyház öt boldoggá avatás ajándékát élhette át.

E sorokkal kérem Önöket szívből, hogy továbbra is támogassák Alapítványunkat imádságaikkal és nagylelkű adományaikkal, s így elérhessük nagy célunkat: Mindszenty bíborost is mielőbb a boldogok sorában tudhassuk.

 

Császár István
az alapítvány kurátora és társképviselője

1968-ban született, Gyürki László plébánossága idején 12 évig körmendi káplán volt, életének ebben az időszakában részt vett Boldog Batthyány László tiszteletének előmozdításában. 1999 és 2008 között Isten Szolgája Brenner János szenttéavatási eljárásának jegyzője és koordinátora. 2010 óta a Szombathelyi Egyházmegye általános püspöki helynöke, pápai káplán.


Elsőéves kispapként azt a feladatot kaptuk, hogy készítsünk recenziót egy szabadon választott könyvről. A győri vasútállomáson várakozva a könyvárus kínálatát szemlélve akadtam rá Mindszenty József a népbíróság előtt című könyvre. Ez szolgált féléves dolgozatom alapjául. E könyv által kezdtem el behatóbban foglalkozni Mindszenty József életével. Felkerestem sírját a máriacelli bazilikában. Amikor hazatérhetett magyar földre a teste, mindenütt nagy ünnepélyességgel fogadták a koporsót szállító autót. Így történt a győri Városháza előtti téren is, ahol részese lehettem a felemelő pillanatoknak. Mindezt fokozta az esztergomi Bazilika előtti téren bemutatott szentmise és az újratemetés szertartása. A kripta bejárata előtt mi kispapok álltunk sorfalat, amikor nyugvóhelyére vitték Bíboros úr földi maradványait. Itt fizikailag is egészen közel kerülhettem hozzá.

Tovább erősítette bennem a lelki kapcsolatot a születésének 100. évfordulóján szülőfalujában, Csehimindszenten bemutatott ünnepi szentmise, amelyen kispapként asszisztáltam. Papként többször szerveztünk hittantábort a csehimindszenti plébánián. Nagy élményt jelentett mind a magam, mind pedig a fiatalok számára a Bíboros úr szülőfalujában eltöltött idő. A szülői ház, a templom, benne a keresztelőkút, aztán édesanyja sírja elénk tárták az ő emlékét. Nemcsak mint történelmi személyt ismerhettük meg, hanem átjárt minket az ő lelkülete: Egyházának és hazájának szeretete, áldozatkész szolgálata.

Mindszentyt „mély meggyőződése, Krisztusba vetett bizalma, evangelizációs szolgálata a mai napig tökéletes példaképpé teszi” – nyilatkozta idén májusban Saraiva Martins bíboros, a Szenttéavatási Kongregáció nyugalmazott prefektusa. A Magyarországi Mindszenty Alapítvány kuratóriumának tagjaként a Szombathelyi Egyházmegyét és a szülőföldet képviselve azon szeretnék munkálkodni, hogy Isten Szolgája Mindszenty József példája egyre szélesebb körben ismertté váljék, mielőbbi boldoggá avatásával pedig hathatós égi közbenjárónk is legyen.

 

Kovács Gergely
okleveles posztulátor

1974-ben Budapesten született, ötgyermekes családban nőtt fel. Felsőfokú tanulmányait történelem-olasz tanári szakon végezte, később múzeumpedagógiai másoddiplomát szerzett, 1998-tól Magyar Nemzeti Múzeum közművelődési munkatársa. 2003-ban Rómában a Szenttéavatási Kongregáció kurzusán posztulátori diplomát szerzett, azóta a Mindszenty Alapítvány külső munkatársa. Püspöki szakértő Brenner János, Bódi Mária Magdolna és Hám János kanonizációs eljárásaiban, valamint a Ferences Vértanúk ügyében. 2012 nyarától az alapítvány kurátora és ügyvivő képviselője, Mindszenty bíboros szenttéavatási eljárásának vice-posztulátora.

 

Szeretettel köszöntöm minden kedves Olvasónkat!

Szőke János atya halálát követően a Mindszenty Alapítvány nagy változásokon ment keresztül. Ezek ismertetése előtt szeretném, ha jobban megismernék az alapítvány felépítését és tevékenységét.

Isten Szolgája Mindszenty József negyven éve, 1972-ben hozta létre az alapítványt, hogy könyveit kiadja, és ezek bevételéből a keresztény magyar karitatív és kulturális intézményeket támogassa. Az első elnök maga a bíboros volt, aki általános örökösévé tette a liechtensteini Vaduzban bejegyzett alapítványt (Kardinal Mindszenty Stiftung). Mindszenty József halála után az elnökséget Boldog Batthyány László fia, Batthyány Iván vette át. Őt követte Habsburg Rudolf, az ő hivatali idejének kiemelkedő eseménye 1991-ben Mindszenty bíboros földi maradványainak ünnepélyes hazaszállítása volt. A rendszerváltozást követően 1994-ben nyílt lehetőség arra, hogy a vaduzi alapítvány itthon egy társszervezetet hozzon létre, a Magyarországi Mindszenty Alapítványt, és tevékenységét ezen keresztül folytassa.

A magyarországi alapítvány csak részben önálló szervezet, anyagi bázisa nincs, a hívek adományaiból és a vaduzi alapítvány támogatásával tudja végezni munkáját. Elnöke Habsburg Mihály főherceg, háromtagú kuratóriumát vele és Császár István atyával közösen alkotjuk. Jelenlegi tevékenységünket három törekvés határozza meg: Mindszenty bíboros életszentségének, keresztény lelkiségének és magyar szellemiségének megismertetése; a hercegprímás kanonizációs eljárásához az anyagi fedezet és a szükséges háttérmunka biztosítása, tisztelőinek közösségi összefogása; végül a magyar katolikus egyház néhány XX. századi vértanúja és hitvallója emlékének, tiszteletének, szenttéavatási eljárásának előmozdítása.

Ennek érdekében a május 31-én megtartott együttes kuratóriumi ülésen kijelöltük az új helyzet támasztotta feladatokat. Az eddig a szalézi rendtől bérelt XII. kerületi székházból új helyre költöztünk: a VIII. kerületi Párbeszéd Házába, a jezsuita rendtől bérbe vett irodába. A hely neve és szelleme mindenben megegyezik az alapítvány megújulási törekvéseivel. Munkánk legnagyobb része most a költözés lebonyolítása mellett az idei Mindszenty Év jubileumi rendezvényeihez kapcsolódik: előadások, kiállítások, vetélkedők, melyekről részletesen a következő lapszámban szeretnénk tudósításokat közölni. Közben lázasan folyik Rómában is a munka, hogy Mindszenty bíboros boldoggáavatási peranyaga, az ún. Positio minden kötete kikerülhessen a nyomdából. A tanúvallomásokat, személyes iratokat és dokumentumokat, valamint az Emlékiratokat tartalmazó kötet már el is készült. Láthattuk, és meghatódva kézbe vehettük, Istennek legyen hála érte!

Magamról annyit szeretnék csak írni, hogy egy számomra családi okokból felejthetetlen napon, 2002. március 15-én, egy Mindszenty-előadásom után kért meg Szőke János atya arra, hogy csatlakozzam az alapítvány munkatársainak köréhez, végezzem el Rómában a Szenttéavatási Kongregáció posztulátorképző kurzusát és halála után folytassam az általa megkezdett munkát. Rómában egy házban laktam névrokonommal, Kovács Gergely pápai káplán atyával, a Kultúra Pápai Tanácsának irodavezetőjével, aki 2012 februárja óta Márton Áron püspök szenttéavatási eljárásának római posztulátora. 2004-ben Károly magyar király boldoggá avatásának hazai rendezvényeiben és ereklye elhelyezésekben közreműködhettem, hitvalló életéről az Új Ember Kiadó akkori igazgatójának, Papp Tamás atyának a felkérésére könyvet írhattam. 2005-ben szintén az ő támogatásával jelentettük meg Isten Embere címmel Mindszenty bíboros életrajzi albumát. A különböző szenttéavatási eljárások közül a legemlékezetesebb számomra Brenner János vértanúságának egyházmegyei kivizsgálása, ennek keretében ismerhettem meg Császár István atyát. Hám János kanonizációs ügyét Ruppert József atyával közösen koordináljuk, ő egyebek mellett a piarista rend általános posztulátora volt az Örök Városban, több magyar eljárás felelős munkatársa, aki páratlan római tapasztalatokkal rendelkezik.

Az alapítvány munkáját kezdetben Szőke János atya, később Habsburg Mihály mellett segítettem. Feleségemmel közösen hosszú évek óta végeztük a Mindszenty-tárgyhagyaték rendezését, melynek gyümölcse az idei évben számos jubileumi kiállítás. Ezekben a kiállításokban az alapítvány más szervezetekkel közösen vállalt partnerséget. Ezzel is szeretnénk kifejezni az összefogás szükségességére irányuló meggyőződésünket és elkötelezettségünket.

A bécsi időszakos kiállításról a Pázmáneum rektora számol be e lap hasábjain. Március 19-én kétéves munka eredményeként nyílt meg a budapesti Szent István Bazilika megújult kincstára, benne Mindszenty bíboros legszemélyesebb tárgyainak reprezentatív bemutatóhelye. A hercegprímás március 29-i születésnapjához és a Szombathelyi Egyházmegye Mindszenty jubileumához kapcsolódóan szintén kincstári környezetbe, Brenner János tárgyi emlékei mellé kerültek a bíboros Szűzanya iránti tiszteletének és édesanyjához fűződő szeretetének relikviái. A májusi országos Mindszenty-zarándoklat alkalmával Erdő Péter bíboros kérésére a Főegyházmegyei Kincstárban megújult kiállítás nyílt. Itt értékes főpapi jelvényeket, díszes pápai ajándékokat csodálhatnak meg a látogatók. A bíboros főpásztor szándéka szerint jövőre ezt a kiállítást a helyi szakemberek állandó kiállításrésszé alakítják.

Számos további együttműködési felkérés érkezett az alapítványhoz, ezek közül kiemelkedik a Terror Háza Múzeum jubileumi kiállítása, mely szeptember 21-én nyitja meg kapuit a nagyközönség előtt. Az együttműködés eredményeként jövő év tavaszáig sor kerül az alapítvány birtokában lévő összes eredeti kép- és hangfelvétel digitalizálására, ezek egy része a tárlatot is gazdagítani fogja. Terveink között szerepel ezeknek és sok hasonlóan különleges levéltári anyagnak a folyamatos és tervszerű közzététele, feldolgozásuk és minél szélesebb körű elérhetőségük biztosítása.

Mindszenty-kutatás mellett fontosnak tartjuk a Mindszenty-tisztelet hatékonyabb támogatását és dokumentálását is. Ennek lehetőségét és mértékét a hívek nagylelkű támogatása fogja kijelölni. Az alapítvány működéséről, Mindszenty bíboros boldoggá avatási eljárásának és más magyar vonatkozású ügyeknek a menetéről szeretnénk folyamatos és részletes tájékoztatást nyújtani. A Szőke János atya által alapított folyóirat új szerkezetét állandósuló tartalmi részek teszik majd áttekinthetővé. Kérjük, hogy imádságaikkal, segítő észrevételeik, imameghallgatásaik, élménybeszámolóik stb. elküldésével továbbra is támogassák munkánkat. Magyar szentjeink közbenjárására szívből kívánjuk: Isten áldja meg Egyházunkat és magyar hazánkat!

Teljes tartalom megtekintése