Ugrás a tartalomra

Üzenetek

Mindszenty

„Az idő Isten kezében van, és az idő az igazság szövetségese.”(1)

„Vannak kötelezettségek, belső ösztönzések, amelyek nem szűnnek meg, csak életünk utolsó leheletével: addig kell tennünk, amíg vagyunk!”(2)

„Ne tessék csüggedni: a csalódással és kiábrándulással – bár nagyon nehéz elviselni, – Isten magához akar közelebb vezetni bennünket.”(3)

„Mennyit is tud tenni egy ember, ha szíve van, melegsége és együttérzése!”(4)

„Annyit ér a vallásosságunk, amennyi szeretet és jóság van benne.”(5)

„Sokszor többet használ a jóakarat, mint a szigor; a buzdítás, mint a fenyegetés; a szeretet, mint hatalom.”(6)

„Mi lenne a teendő? A megroppant nádszálat el nem törni, a pislogó mécsest ki nem oltani: így kellene megtalálni a kiutat.”(7)

„Íme, a szentek élete de sok mindenre megtanít minket. Mindannyiunkat arra, hogy a keresztény életet ne a világ, hanem a szentek élete tükrében keressük.”(8)

„Az erény útja mindig tövises a világban. Nehezebb nyugodt, hűséges és szeretőszívű lenni, mint ideges, csapodár és gyűlölködő lenni.

Menjetek Szent Józsefhez! Ő a munka embere, tőle tanuljunk kötelességteljesítő, Istenért végzendő munkát. Önzetlen és engedelmes; ez kell ma és nem az én imádása és lázongása. Istenfélelem, felebaráti szeretet. A pénz és élvezet után futkosás, mértéktelen önzés helyett.”(9)

„Árpád-házi Szent Erzsébet kora is, a mi korunk is nagyot téved a vagyon körül. Akkor is, ma is gyűlölik a vagyont, amíg a másé; de amikor a vagyon megmozdul, jaj de szerelmetes portéka. Érdemes érte a VII. parancsba is belerúgni. Tegnap utálatos a magántulajdon, ma már szent és sérthetetlen, amikor az Énhez közelebb jött. Rossz tehát a vagyon? Dehogy rossz, csak embere válogatja. Az egyik elkárhozik vele, mint Júdás, – ha beszegődik szolgalegényének, a másik rózsás Szent Erzsébet lesz általa. Miből van a rózsája? Alamizsnából, vagyonból!”(10)

„Az alamizsna fészke sohasem az erszény, sohasem a ládafia, a fáskosár, a ruhatár, hanem az érző emberi szív.” (11)

„Árassz mosolyt, szeretetet magad körül. Senkit meg ne bánts, senkinek adósa ne maradj!”(12)

„Vessetek el minden gyűlöletet, kivéve a bűn gyűlöletét; szeressétek Istent, a halhatatlan lelket és felebarátot. Erre tanít az Egyháztól és a hívek annyi imájától megszentelt, az idők mohától belepett templomotok. Ennek világát vigyétek haza, mezőre, bányába, községházára. Ez legyen vezéretek az élet tengerén az örökkévalóság kikötője felé. Ámen.”(13)

„El ne felejtsétek, hogy minden halhatatlan lélek a Szentlélek temploma. Ez az ünneplő templom segít ebben benneteket. A családi házat is családi szentélynek szokás nevezni. Meg is illeti ez a nevezés, ha a názáreti Szent Család, a magyar történelem kezdetére állított Szent Család, Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre herceg lelke tölti be, ha küszöbe összeér a templom küszöbével és a kettőnek közös a levegője.”(14)

„Egyetlenegy szív nem nyugszik meg addig, amíg meg nem nyugszik az Úrban. Egyetlen család nem békés, amíg Istene nincs. Egyetlen nép meg nem nyugszik, amíg oda nem borul a békesség fejedelme lábai elé. És az emberiség békétlen lesz, amíg az Isten lelke reá nem száll.”(15)

„A kapitány látja a fiú arcát és az örvények delejességét. Oda megy, vállára teszi jóságosan a kezét és azt suttogja a fülébe amit én is súgok a keserves tengert járó magyaroknak: Fiam, akinek fáj a szíve, az ne nézzen lefelé, hanem csak fölfelé.

Az Isten hatalmas és atyaian jóságos. Bennem van a képe: értelem, akarat. Az keresi lázongva az igazságot, ha van, ez magához öleli a jóságot, ha talál.”(16)

„A hitem megtartó erő a legkétségbeejtőbb helyzetben. Az őskeresztények meghaltak a kiéheztetett oroszlánok karmai közt, de az életet sohasem dobták el maguktól: ez az egyetlen jóvátehetetlen lépés, helyrehozhatatlan bűn van az emberi életben: ahova a fa dől, ott marad.”(17)

„Nem az a nagy baj, hogy csetlünk-botlunk, az emberi gyarlóság feltör bennünk. A nagy baj az, ha két szélsőség vonalán halad az életünk: ha Kainnal, Júdással kétségbe esünk vagy ami ma milliók sajátja: nincs bennünk bűntudat.”(18)

„Egészen szellemi az útravalótok. A mai szentlecke a ti leckétek: »Legyetek a testvériség szeretői, irgalmasok, szegények, alázatosak; nem viszonozván a rosszat rosszal, sem szidalmat szidalommal, hanem inkább áldást mondván. És ki árthat nektek, ha jónak buzgó követői lesztek? De ha valamit szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok.« Az evangélium az útravalótok: »Legyen a ti igazságotok különb, mint az írástudóké és farizeusoké.«”(19)

„Nem fennhéjázás, hanem az önmegvetés tesz szabaddá és emel fel. Dantéval meg kell vívnunk a hatalomvágy oroszlánjával, az élvezetvágy párducával és a kapzsiság farkasával.”(20)

„A szabadság eszménye sohasem lehet idejét múlttá, mert az emberi természet Isten-adta velejárója”(21)

„Szabadság. Gyönyörű gyümölcs, de nem kar teremni. »Hol van a tökéletes, igazi szabadság? Ahol teljes az önmegtagadás.« Ahol mentesek vagyunk a bűntől. Ahol magunkon veszünk erőt.”(22)

„És mikor az ember megszédülve elhiszi már, hogy ő a szédítő nagy hatalomnak a birtokosa és ő, az ember csinálja már a törvényt embertársának, akkor veszi észre, hogy a tömeg mélyén a rabszolgák között van, ő, az ember. Én az emberi méltóságot az Istentől sohasem féltem. Inkább féltem az embert magától az embertől, mert írva vagyon a Szentírásban: »Átkozott aki emberekben bízik.«”(23)

„Az emberek hirdetik szájukkal az igazságot, de kezükkel mást cselekszenek. Emberek ígérnek, emberek felejtenek, de végeredményben az igazságos Isten szövi a világtörténelem szőttesét. Belesző olyan virágot is, amelyet emberi tanácsok hiába akarnak abból kitépni.”(24)

„A mi Istenünkben egyensúlyban van két fenséges tulajdonság: Az egyik az igazság, a másik a szeretet. A gonosz fiai ezt az egyensúlyt nem szeretik. Sőt nem szeretik magát az igazságot sem, és ha nem aknázható ki saját szolgálatukra, a szeretetet sem.”(25)

„Ma Szent Atanáz hitvalló ünnepe van. Akkor élt, amidőn az arianizmus tévelye úgy ellepte, elfutotta a világot, mint az aranka, a lóhere a lucernát. Azzal szedték rá a hívő népet is, hogy mindössze csak egy i betű a különbség. Az igazságot nem rőffel mérjük. Az igaz és a gaz közt is csak egy i betű a különbség; de azért megnézzük, hogy valaki egyik-e vagy a másik.”(26)

„Ezen a világon mindenki hazudhatik, és hazudnak is sokat, de a holtak nem hazudnak. Leplezetlen nyíltsággal rámutatnak: Amiben mi hittünk, és Isten irgalmából üdvözültünk, aszerint éljetek egyéni, családi és nemzeti életet.”(27)

„Az Úristen az embert közösségi lénnyé teremtette. A közösség jelképe a vesszőnyaláb. A vessző külön-külön gyenge, hamar eltörik, de ha sokat összefognak, nyaláb lesz belőle, és ez már szinte eltörhetetlen. Ez áll az emberi közösségre és a nemzetre is.”(28)

„Az ember magában gyenge, törékeny; Isten kegyelme segíti őt, hogy megállja helyét és a jót jónak tartsa még akkor is, ha szenvedéssel van egybekötve.”(29)

„Nem az ünnepek, az ünneplések, az egyszeri lelkesedések és a személyek előtérbe állítása, hanem a mindennapok szürke, áldozatos munkája adja meg az ember, a keresztény és a magyar értékét.”(30)

„Áldjon, vezessen, segítsen titeket dolgos hétköznapokon a jó úton az Atya és a Fiú és a Szentlélek, hogy hiába minket ne sirasson áldott Boldogasszony! Ámen.”(31)

 

(1) 1948. június 29. Rogács Ferenc püspökszentelése alkalmával in Beke Margit: Egyházam és hazám III., 99. old.
(2) A bíboros 1974. május 14-i levele in Mészáros István: Mindszenty-leveleskönyv, 98-99. old.
(3) A bíboros 1972. október 21-i levele in Mészáros István: Mindszenty-leveleskönyv, 72. old.
(4) A bíboros 1972. június 9-i levelét idézi Mészáros István: Pannonia Sacra, 250. old.
(5) 1948. október 17. in Beke Margit: Egyházam és hazám III., 152. old.
(6) 1948. május 11-i Püspökkari körlevél a katolikus iskolák védelmében in Beke Margit: Egyházam és hazám III., 64. old.
(7) A bíboros 1973. okt. 30-i levele in Mészáros István: Mindszenty-leveleskönyv, 90. old.
(8) 1947. július in Beke Margit: Egyházam és hazám II., 99. old.
(9) 1948. március 21. in Beke Margit: Egyházam és hazám III., 34. old.
(10) 1945. november 19. in Beke Margit: Egyházam és hazám I., 47-48. old.
(11) 1945. november 18. in Beke Margit: Egyházam és hazám I., 44. old.
(12) A bíboros 1958. november 17-én, unokahúgának írt levele in Mészáros István: Mindszenty-leveleskönyv, 53. old.
(13) 1946. december 2. in Beke Margit: Egyházam és hazám I., 241. old.
(14) 1946. december 2. in Beke Margit: Egyházam és hazám I., 241. old.
(15) 1946. május in Beke Margit: Egyházam és hazám I., 144. old.
(16) 1946. május in Beke Margit: Egyházam és hazám I., 143. old.
(17) 1946. május in Beke Margit: Egyházam és hazám I., 143. old.
(18) 1946. in Beke Margit: Egyházam és hazám I., 255. old.
(19) 1948. június 20. papszentelés alkalmával in Beke Margit: Egyházam és hazám III., 95. old.
(20) 1946. szeptember 15. in Beke Margit: Egyházam és hazám I., 192. old.
(21) A bíboros 1971. október 18-i levele in Mészáros István: Mindszenty-leveleskönyv, 59. old.
(22) 1946. szeptember 15. in Beke Margit: Egyházam és hazám I., 191. old.
(23) 1947. szeptember 14. in Beke Margit: Egyházam és hazám II., 126-127. old.
(24) 1946. szeptember 8. in Beke Margit: Egyházam és hazám I., 189. old.
(25) 1947. szeptember 14. in Beke Margit: Egyházam és hazám II., 127. old.
(26) 1948. május 2. in Beke Margit: Egyházam és hazám III., 52 old.
(27) 1947. június 1. in Beke Margit: Egyházam és hazám II., 79. old.
(28) Mészáros Tibor: A száműzött bíboros szolgálatában, 470. old.
(29) A bíboros 1974. október 24-i sajtókonferenciáját idézi Mészáros István: Mindszenty-leveleskönyv, 105-106. old.
(30) 1972. augusztus 14-i, Domonkos László argentínai magyar lelkésznek írt leveléből, Mindszenty Archívum
(31) 1947. március 25. in Beke Margit: Egyházam és hazám II., 33. old.