Ugrás a tartalomra

Római értékelés

A Szenttéavatási Dikasztérium több belső fórumon, az egyházmegyeihez hasonlóan négy szakaszra bontható eljárásban értékel minden beérkezett anyagot, eközben szükség esetén újabb vizsgálatokat kér vagy eszközöl.

Római értékelés

 

Az elsődleges szempont minden kanonizációs ügyben a teljes igazság kiderítése, hogy a pápa mint legfőbb bíró, a Dikasztérium előterjesztett véleménye alapján lelkiismeretes döntést hozhasson az életszentségről vagy a vértanúságról, a szükséges csodákról és a boldoggá illetve szentté avatásról.

1. Előkészítő rész: az akták átvételével és az egyházmegyei eljárás formai vizsgálatával kapcsolatos teendők

A kezdeményező, mint felperes ugyanaz marad, de ki kell neveznie egy új, római posztulátort, aki az Örök Városban lakhellyel rendelkezik, és a Dikasztérium számára bármikor elérhető. Neki kell kérnie a vizsgálati anyag átvételét, az egyházmegyei eljárás lepecsételt aktáinak hivatalos felnyitását. Az anyag formai vizsgálatát – és az esetleges hiányosságok pótlását – követően az egyházmegyei vizsgálat törvényességének elismerését a Dikasztérium rendes kongresszusa külön dekrétumban mondja ki.

2. Az akták tartalmi vizsgálata (kiegészítése) és a peranyag összesítése (az ún. Positio összeállítása)

Rómában a relátor hangolja össze a történészi munkát, és ő a felelős azért, hogy a Positio – az egyházmegyei vizsgálati anyagok római összegzése – tartalmazza mindazt, ami nélkülözhetetlen a megalapozott kongregációs értékeléshez és döntéshozatalhoz. A Positio elnevezése onnan ered, hogy méreténél fogva asztalra tehető, nem úgy, mint a több száz vagy több ezer oldalas és csak dobozokban kezelhető akták.
 

Az akták tartalmai vizsgálata

 

3. A peranyag értékelése (történészi, teológusi és dikasztériumi testületi döntések)

Minden régi ügyben és minden olyan új ügyben, amelyben ezt a Dikasztérium szükségesnek tartja, az elkészült Positiót először a történész konzultorok ülése értékeli, írásbeli szakvéleményüket csatolják a peranyaghoz. Ezt követően nyolc teológus az ún. különleges kongresszus alkalmával minősített többséget igénylő döntést hoz az életszentség vagy a vértanúság hírének megalapozottságáról, valamint a hősies erénygyakorlás vagy a vértanúság bizonyítható megvalósulásáról.

A peranyag értékelése

 

Ez minden szenttéavatási eljárás két fő kérdése. Döntésüket a teológus tanácsosok is írásban részletesen indokolják, hogy a hitvédő (régen őt nevezték „az ördög ügyvédjének”) egy minél részletesebb szakértői anyagot terjeszthessen a Kongregáció bíboros és püspök atyáinak rendes ülése elé. Az ülés előtt a bíboros prefektus kinevez egy ponens bíborost, aki az ügy előadója, a Dikasztérium többi főpapja szavazatával nyilvánít véleményt.

 

Az ülésen előkészítik a Dikasztérium pápa elé terjesztendő végleges szakvéleményét.

4. Pápai döntések

A Szentatya elé a Dikasztérium bíboros prefektusa terjeszti a kivizsgált ügyeket: Isten Szolgája életszentségéről vagy vértanúságáról, és Isten Tiszteletreméltó Szolgája vagy egy Boldog közbenjárására történt csodáról. A prefektus a magánkihallgatásra egy ún. Audiencia-levéllel érkezik, melyben a Szentatya számára röviden összefoglalja az eljárás teljes lefolyását. Ez a gondosan összeállított felterjesztés a következő részekből áll:

Pápai döntés
  1. Isten Szolgája életútjának és tevékenységének, vagy vértanúhalálának legfontosabb adatai és körülményei;
  2. az eljárás minden egyes szakaszáról rövid, összefoglaló jelentés;
  3. a bíboros prefektus hivatalos kérelme arra vonatkozóan, hogy a pápa fogadja el a Dikasztérium rendes (főpapi) ülésének szakvéleményét, és rendelje el a pozitív pápai döntést kihirdető kongregációs határozat, a dekrétum kiadását.

A vértanúk esetében nincs szükség csodára a boldoggá avatáshoz, hitvallók esetében viszont az életszentség pápai elismerését követően kezdődhet meg a feltételezett csoda kivizsgálása. Amíg az első pápai döntés meg nem született, addig a csodát nem vizsgálhatják.
A csoda kivizsgálása és pápai elismerése után kerülhet sor a hitvallók boldoggá avatására.

Vatikán

A boldoggá avatás hagyományos pápai szövege, ún. formulája:

Mi, elfogadva N. Testvérünknek és Püspöktestvéreinknek, valamint Krisztus-hívők sokaságának a kérését, miután kikértük a Szenttéavatási Ügyek Kongregációjának a véleményét, Apostoli Tekintélyünkkel engedélyezzük, hogy Isten Tiszteletreméltó Szolgáját N.-t mostantól fogva Boldognak nevezzék, emléknapját pedig a kánonjog előírásai szerint megállapított helyen és módon évről évre (ekkor és ekkor) megünnepeljék.

Az életszentséget vagy a vértanúságot kizárólag a boldoggá avatás előtt vizsgálja a Dikasztérium, a szentté avatást megelőzően már nem. Akár vértanúról, akár hitvallóról legyen szó, a boldoggá avatást követően egyetlen csoda elismerésére van szükség a szentté avatáshoz, valamint arra, hogy a boldog tisztelete kiteljesedjék.

Vatikán 2

 

A szentté avatás hagyományos pápai szövege, ún. formulája:

A Szentháromság dicsőségére, a katolikus hit felmagasztalására és a keresztény élet fellendítésére, a mi Urunk Jézus Krisztus, Szent Péter és Pál apostolok valamint Saját tekintélyünk erejével, hosszas megfontolás után, miután többször kértük Isten segítségét és meghallgattuk számos Püspöktestvérünk véleményét, úgy döntöttünk, hogy Boldog N.-t szentnek nyilvánítjuk, nevét a Szentek Lajstromába vesszük, és elrendeljük, hogy az egész Egyház vallásos buzgósággal tisztelje őt a szentek között.